سـامانه شفافــ‌سازی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

 

                         

                                                  (((به استناد نامه شماره 700/10925/99 مورخه 99/1/23 معاون محترم وزیر نیرو در امور آب و آبفا 

                                   اعتبار مجوزشش ماه  می باشد وبمدت سه ماه دیگر وبرای آخرین بار توسط کمیته مدیریت منابع آب  قابل تمدید می باشد.)))

 

 

                                                      جدول مقایسه تعداد جلسات برگزار شده و مصوبات در سال 1400-1402

تعداد موافقت

با درخواست ها

تعداد مصوبات

کمیته تخصیص

تعداد جلسات برگزار شده کمیته تخصیص

سال

285

1203

58

1400

598

1855 86 1401

406

1955 120 1402

 

 

 

                     جدول مقایسه  ای تخصیص های صادره  به تفکیک شرب،کشاورزی،گلخانه،گردشگری،صنایع و پرورش ماهی

تعداد تخصیص پرورش ماهی

 تعداد تخصیص صنایع

تعداد تخصیص گردشگری

تعداد تخصیص گلخانه

تعداد تخصیص کشاورزی

تعداد تخصیص شرب

سال

7

84

9

25

86

36

1400

9

249 32 63 188 55 1401

3

156 10 52 134 27 1402

 تاریخ ثبت : 1401/01/18
  آخرین به روزرسانی : 1403/02/03
 
 757