سـامانه شفافــ‌سازی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

 

                         

                                                  (((به استناد نامه شماره 700/10925/99 مورخه 99/1/23 معاون محترم وزیر نیرو در امور آب و آبفا 

                                   اعتبار مجوزشش ماه  می باشد وبمدت سه ماه دیگر وبرای آخرین بار توسط کمیته مدیریت منابع آب  قابل تمدید می باشد.)))

 

 

                                                      جدول مقایسه تعداد جلسات برگزار شده و مصوبات در سال 1400-1401

تعداد موافقت

با درخواست ها

تعداد مصوبات

کمیته تخصیص

تعداد جلسات برگزار شده کمیته تخصیص

سال

285

1203

58

1400

598

1855

86

1401

 

 

 

                     جدول مقایسه  ای تخصیص های صادره  به تفکیک شرب،کشاورزی،گلخانه،گردشگری،صنایع و پرورش ماهی

تعداد تخصیص پرورش ماهی

 تعداد تخصیص صنایع

تعداد تخصیص گردشگری

تعداد تخصیص گلخانه

تعداد تخصیص کشاورزی

تعداد تخصیص شرب

سال

7

84

9

25

86

36

1400

9

249

32

63

188

55

1401

 تاریخ ثبت : 1401/01/18
  آخرین به روزرسانی : 1402/05/03
 
 211